Asociace střihačů České Republiky - profesní společenská organizace - Stanovy asociace střihačů


Registrace uživatele

Stanovy asociace střihačů

Čl.I.
Úvodní ustanovení

Občanské sdružení Asociace střihačů České republiky (dále jen "sdružení") se sídlem Hradec Králové, Pražská 94, PSČ 500 04, je dobrovolným občanským sdružením zastřešujícím subjekty podnikající v oboru stříhání a úpravy psů.
Sdružení vzniká schválením a odsouhlasením stanov zakládajícími členy na ustavující valné hromadě. Ustavující valnou hromadu svolává přípravný výbor sdružení.

Čl.II.
Členství ve sdružení

Členem sdružení se může stát fyzická i právnická osoba podnikající a pracující v oboru stříhání psů.
Členská práva a povinnosti :
a) podílet se na řízení sdružení, zejména volit a být volen do všech orgánů sdružení
b) nahlížet do dokladů sdružení
c) být informován o všech záležitostech sdružení (na valné hromadě)
d) navrhovat možné další oblasti činnosti sdružení
e) využívat výhod a služeb, které sdružení svým členům poskytuje
f) předkládat návrhy, připomínky a stížnosti, vyjadřovat vlastní stanoviska
g) dodržovat stanovy a etická pravidla podnikání, ke kterým se členové sdružení zavázali
h) řídit se rozhodnutím představenstva

Čl.III.
Činnost sdružení

Činnost sdružení je zaměřena zejména na zastřešení podnikání v oboru stříhání a úpravy psů.Sdružení je jediným partnerem Evropské střihačské asociace ( EGA European Grooming Associacion) se sídlem v Miláně.
Další oblasti působení sdružení :

a) sdružení vytváří odborné komise pro úpravu jednotlivých plemen
b) pořádá školení a kurzy
c) v mezích možností zpracovává jednotný orientační ceník služeb za účelem sjednocení cen a kvality poskytovaných služeb
d) navrhuje a deleguje nejlepší střihače na mezinárodní soutěže
e) zajišťuje právní poradenství svým členům při styku s orgány státní správy
f) pro své členy, v rámci možností, zajišťuje slevy na výrobcích i krmivu
g) vydává profesní certifikáty
h) vybírá příspěvky, jejichž výši určí valná hromada
i) spoluorganizuje zájezdy na mezinárodní soutěže v zahraničí

Čl.IV.
Orgány sdružení

Orgány sdružení tvoří valná hromada, představenstvo a revizní komise.

Čl.V.
Valná hromada

Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. K výhradním oprávněním valné hromady patří:
a) odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem sdružení
b) schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí představenstva nebo revizní komise
c) volba ostatních orgánů sdružení a řešení sporů mezi nimi
d) rozhodování o zrušení, sloučení nebo rozdělení sdružení
e) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy.
Valná hromada je svolávána předsedou sdružení, nebo revizní komisí v případě, ž tak neučiní předseda sdružení. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za rok nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů. V případě, že valnou hromadu nesvolá předseda do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady podanou jednou třetinou členů, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami.
Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. valné hromady. Každý člen sdružení disponuje jedním hlasem a hlas každého člena má stejnou váhu.

Čl.VI.
Představenstvo

V čele sdružení stojí představenstvo, které je statutárním orgánem sdružení, jenž řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem. Představenstvo je tříčlenné a jeho funkční období je pětileté, je voleno valnou hromadou z členů sdružení. Každý člen představenstva může být volen opakovaně, valná hromada ho zároveň může kdykoli odvolat. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Pro první funkční období jmenovali členy představenstva zakladatelé.
Představenstvo je odpovědné valné hromadě. Představenstvo sdružení uskutečňuje usnesení valné hromady. Přitom je povinno při řízení záležitostí sdružení postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu ČR, stanov a usnesení valné hromady.
Představenstvo sdružení vyřizuje průběžně záležitosti sdružení a při řízení sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování valné hromady.
Představenstvo sdružení je povinno poskytovat informace členům sdružení na valné hromadě o otázkách hospodaření sdružení. Na konci roku je povinno vypracovat zprávu o stavu hospodaření sdružení. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení valné hromadě do každého 31.ledna roku následujícího po ukončení předchozího roku.
Jménem sdružení jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Při podepisování za sdružení připojí k názvu sdružení podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Čl.VII.
Revizní komise

Revizní komise sdružení kontroluje hospodaření sdružení. Je složena alespoň ze dvou členů sdružení, kteří nesmějí být v jiných orgánech sdružení a jsou voleni valnou hromadou sdružení.

Čl.VIII.
Zásady hospodaření

Prostředky sdružení tvoří půjčky, příspěvky, dotace, dary a výnosy z vlastní činnosti. Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

Čl.IX.
Zánik sdružení

Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. V případě zániku sdružení se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

Čl.X.
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě konané dne 17.9.2003 v Praze a nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.

Za správnost Ing. Miroslav BucekInformace

Tel.:   603 284 299  e-mail:   info@strihaci.cz

Novinky

 

© 2006 Asociace střihačů  E-mail: info@strihaci.cz  Telefon: 603 284 299

[Power by Aktuální čas][Bezpečnost a ochrana osobních údajů][http://www.strihaci.cz]